Djelatnosti

Centar za socijalnu skrb Metković na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
 • provodi izvršenja rješenja
 • vodi propisane očevidnike
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
 • provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju
 • vodi evidenciju posvojitelja
 • organizira i pruža pomoć u kući

Osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • obavlja stručno-analitičke poslove
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 • predlaže mjere unaprijeđenja socijalne politike
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja i trgovanja ljudima, nasilje u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • organizira i provodi edukacije i supervizije udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • provodi i organizira edukaciju i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • obavlja poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb