Natječaj za izbor ravnatelja

Temeljem članka 40. i 41.Zakona o ustanovama/»Narodne novine» – broj 76/93,29/97
i 47/99/;članka 132. i 133.Zakona o socijalnoj skrbi/»Narodne novine « –
broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16 i 16/17/ i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Metković Klasa:023-01/16-01/9 Ur.broj:2148-38-01-16-1
od 27.12.2017.godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Metković raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja
Centra za socijalnu skrb Metković

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo.
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada,socijalne politike,prava, psihologije socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije.
– najmanje pet godina radnog staža na stručnim
poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi.
– položen stručni ispit.
– za ravnatelje se može imenovati i osoba ,koja je uz ispunjenje prethodno navedenih uvjeta, oslobođena od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i provedbenih propisa.
– da ne postoji zapreka iz članka 213.Zakona o socijalnoj skrbi/“Narodne novine“ – broj 157/13,152/14,99/15 i 52/16/.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće Centra, na temelju javnog natječaja,
uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi,
Mandat ravnatelja traje četri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana
za ravnatelja.
Osoba imenovana za ravnatelja centra, sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četri godine.
Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
– životopis.
– domovnicu.
– diplomu o stručnoj spremi.
– potvrdu o radnom stažu ili presliku radne knjižice.
– potvrdu o položenom stručnom ispitu ili da je oslobođen od obveze.
polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i
provedbenog potpisa.
– uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak za djela
iz članka 213.Zakona o socijalnoj skrb/“Narodne novine“ – broj 157/13,152/14,
99/15,52/16 i 16/17/.dokumenti ne stariji od mjesec dana;
Prijavu, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja,podnosi se Centru za socijalnu skrb Metković,ul. Dr. Ante Starčevića 25 , s naznakom «Natječaj za ravnatelja», u roku 8 / osam /dana od dana objave ovog Natječaja u „Narodnim novinama“- službenom glasilu Republike Hrvatske. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o izboru u roku 15 dana od izvršenog izbora.
UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA
SOCIJALNU SKRB METKOVIĆ