Djelatnosti

Centar za socijalnu skrb Metković na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
 • provodi izvršenja rješenja
 • vodi propisane očevidnike
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
 • provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju
 • vodi evidenciju posvojitelja
 • organizira i pruža pomoć u kući

Osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • obavlja stručno-analitičke poslove
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 • predlaže mjere unaprijeđenja socijalne politike
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja i trgovanja ljudima, nasilje u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • organizira i provodi edukacije i supervizije udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • provodi i organizira edukaciju i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • obavlja poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status